חדר מגורים | מיני פנטהאוז אור יהודה
חדר מגורים | מיני פנטהאוז אור יהודה
חדר מגורים | מיני פנטהאוז אור יהודה
פינת אוכל | מיני פנטהאוז אור יהודה
מיני פנטהאוז אור יהודה
פינת אוכל | מיני פנטהאוז אור יהודה
חדר שינה | מיני פנטהאוז אור יהודה
חדר שינה | מיני פנטהאוז אור יהודה
עיצוב מרפסת | מיני פנטהאוז
עיצוב מרפסת | מיני פנטהאוז
עיצוב מרפסת | מיני פנטהאוז
עיצוב מרפסת | מיני פנטהאוז
חדר ילדים | מיני פנטהאוז אור יהודה
אמבטיית ילדים | מיני פנטהאוז

כותרת הפרויקט  |   דכעדעדעדעדעדע דעדעדע דעדע דעדעדע  |  נתונים נוספים: גכגכעדגכדכגדכ דגכדגכדג   |  צלם: גכעדכגעדכע